TQA Thailand Quality Award


TQA (Thailand Quality Award) หรือ รางวัลคุณภาพแห่งชาติเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพของประเทศโดยใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ซึ่งเป็นกรอบการบริหารจัดการที่ครอบคลุมทุกมิติ ได้รับการยอมรับและนำไปใช้กว่า 90 ประเทศทั่วโลก มีต้นแบบจาก The Baldrige National Quality Award : BNQA ประเทศสหรัฐอเมริกา

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไม่ได้มาจากทฤษฎี แต่เกิดมาจากการระดมความคิดของนักบริหารและนักเศรษฐศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อค้นหาว่าองค์กรที่ดี มีศักยภาพในการแข่งขันสามารถยืนหยัดอยู่ได้ในระบบเศรษฐกิจที่ผันผวนอย่างยั่งยืนนั้น ต้องมีการบริหารจัดการองค์กรที่ครอบคลุมเรื่องใดบ้างนี่คือความอัจฉริยะของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

ในปี 2545 เป็นปีแรกของรางวัลคุณภาพแห่งชาติในประเทศไทย เพื่อปลุกให้องค์กรเกิดการตื่นตัวในการตรวจสุขภาพของตนเองเปรียบเทียบกับองค์กรที่ได้รับการยอมรับว่า “เป็นเลิศ” และพร้อมที่จะปรับทิศทาง ลดขั้นตอนการทำงานที่เยิ่นเย้อ ทำให้เร็วขึ้น ดีขึ้น ตอบสนองต่อลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยการจัดการที่ใช้ข้อมูลจริง ทั้งนี้เพื่อความเป็นองค์กรประสิทธิภาพสูง

 

การนำองค์กร

การวางแผนเชิงกลยุทธ์

การวางแผนการมุ่งเน้นลูกค้า

การวางแผนการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

การวางแผนการมุ่งเน้นบุคลากร

การวางแผนการมุ่งเน้นการปฏิบัติการ

การวางแผนการผลลัพธ์

HAPPY CUSTOMER

HAPPY LEARNING

HAPPY WORKPLACE

 
เรานำแนวคิดตามเกณฑ์ TQA มาปรับใช้ในการบริหาร โดยมุ่งเน้นความต้องการของลูกค้า สนับสนุนการพัฒนาและเรียนรู้ของทีมงาน เพื่อให้องค์การทำงานอย่างมีความสุข ได้ผลลัพธ์ที่ดีและมีคุณภาพ