Core Competencies


หมายถึง : ความสามารถหลัก จุดเด่นที่ทำให้องค์กรหรือพนักงานในแต่ละตำแหน่งสามารถบรรลุเป้าหมายของผลงานหรือกลยุทธ์ขององค์กรได้ เป็นจุดเด่นหรือคุณสมบัติที่เหนือกว่าคู่แข่งขันและทำให้องค์กรอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน


มีระเบียบวินัยต่อหน้าที่

หมายถึง : มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย


ใฝ่เรียนรู้

มีความรู้ในสายวิชาชีพ เข้าใจ หน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง และสามารถนำความรู้มาพัฒนาและปรับปรุงการทำงานได้


การทำงานเป็นทีม

การทำงานร่วมกับผู้อื่น การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ ให้เกียรติผู้นำและสมาชิกทีมงานเพื่อนำทีมไปสู่การบรรลุเป้าหมาย

ปฏิบัติการหัวหน้างานผู้จัดการผู้บริหาร
Discipline มีระเบียบวินัยต่อหน้าที่ หมายถึง มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย

จัดทำแผนงานที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายก่อนที่จะลงมือปฎิบัติ

แผนงานมีรายละเอียดการคำนวนปริมาณงาน

สามารถจัดการงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ภายในระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนด

ดูแลรักษาความสะอาด

ลำดับความสำคัญก่อนหลังของงาน และจัดตารางเวลา เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบงบประมาณ ระยะเวลา และทรัพยากรที่มีอยู่

ทำงานได้สำเร็จตามจุดมุ่งหมาย ภายในเวลาที่กำหนด แม้จะพบกับอุปสรรค ต้องสามารถจัดการกับปัญหาได้

สามารถใช้ทรัพยากรต่างๆ เช่น คน เวลา วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย โดยคำนึงถึงความคุ้มค่า และคุณภาพของงาน

ประสานการทำงานให้พร้อมเพรียงกัน เพื่อให้สามารถส่งมอบงานได้ในเวลาที่ต้องการ

จัดทำแผนงานที่เชื่อโยงกันระหว่างหน่วยงานที่ต้องประสานการปฏิบัติงานกันโดยมีรายละเอียดการคำนวณปริมาณงานครบถ้วน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านงบประมาณและความต้องการขององค์กรร่วมกัน

เอาใจใส่ และดูแลจัดการงานหลายๆ งานพร้อมกันได้ โดยจัดลำดับความสำคัญของงาน และมีการมอบหมายหน้าที่ไปสู่ผู้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบ

บริหารจัดการงานที่รับผิดชอบ และสามารถส่งมอบงานได้ก่อนระยะเวลาที่กำหนด

ช่วยผู้อื่นในการวางแผนและจัดการกับงานที่รับผิด

Knowledge ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง มีความรู้ในสายวิชาชีพ เข้าใจ หน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง และสามารถนำความรู้มาพัฒนาและปรับปรุงการทำงานได้

มีความรู้และความเข้าใจในหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง

ยอมรับและสนับสนุนให้มีการริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ความคิดเห็นใหม่ๆ ข้อคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลาย หรือวิธีการที่เปลี่ยนไปจากเดิมเพื่อนำมาใช้กับการทำงานให้สำเร็จตามที่ได้รับมอหมาย

สามารถนำสิ่งใหม่ๆ วิธีการใหม่ๆ ที่ได้รับการคิดค้นมาใช้ในการทำงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสม

มีการแก้ไข ปรับปรุงผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตำแหน่งงาน

มีความรู้และความเข้าใจในหน้าที่และความรับผิดขอบของตนเอง โดยสามารถนำความรู้มาพัฒนาและปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

กล้าคิด กล้าแสดงความคิดเห็น กล้าแสดงออกและปฏิบัติออกมาให้เป็นรูปธรรม โดยกล้าที่จะรับข้อผิดพลาด ประเมินข้อผิดพลาด และปรับปรุงให้ดีขึ้น

จัดหา/เตรียมความพร้อมในทรัพยากรที่จำเป็นในการดำเนินงานที่สืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง พัฒนา และเติบโตขององค์กร

ยอมรับ และสามารถปรับตัวเข้ากับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในองค์กรได้

ตีความในวิสัยทัศน์ หรือกลยุทธ์ขององค์กร สำหรับหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง สามารถอธิบายได้ว่างานของตนเองตอบสนองต่อพันธกิจขององค์กรอย่างไร และพัฒนาวิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนผลงานให้สอดรับกับทิศทางดังกล่าวได้

คิดนอกกรอบ พิจารณาสิ่งต่างๆ ในงานด้วยมุมมองที่แตกต่าง โดยไม่ยึดติดกับกฏเกณฑ์เดิมๆ หรือวิธีการที่ยึดถึอมาจนเคยชิน นำไปสู่การคิดค้นสร้างสรรค์ และนำเสนอรูปแบบ วิธีการ ตลอดจนองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานและองค์กรในภาพรวม เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ

นำเสนอแนวคิด วิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทางการแก้ปัญหาเชิงรุก และสามารถอธิบายเหตุผล/ถ่ายทอดต่อผู้อื่นได้ พร้อมสามารถบอกถึง ข้อดี/ข้อเสีย/ผลสำเร็จที่จะได้รับอย่างชัดเจน

พัฒนาแนวคิด กระบวนการวิธีการทำงาน เทคนิค และการแก้ปัญหา จากข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นของผู้อื่นในมุมมองที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์

พัฒนาแนวคิด กระบวนการวิธีการทำงาน เทคนิค และการแก้ปัญหา จากข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นของผู้อื่นในมุมมองที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์

ระบุประเด็น ความซับซ้อนของปัญหาในการทำงานระหว่างหน่วยงาน และค้นหาแนวทาง ศึกษาหารูปแบบการทำงานใหม่ๆ ที่เหมาะสมมาปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาวิธีการทำงานร่วมกันให้ดีขึ้น

Teamwork การทำงานเป็นทีม หมายถึง การทำงานร่วมกับผู้อื่น การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ ให้เกียรติผู้นำและสมาชิกทีมงานเพื่อนำทีมไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
ระดับพื้นฐาน ระดับมาตรฐานขององค์กร ระดับที่สูงกว่ามาตรฐานขององค์กร

รู้และเข้าใจบทบาทของตัวเอง มีความตั้งใจทำงานร่วมกับผู้อื่น และสามารถปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มได้

เป็นผู้ร่วมทีมที่ดี ทำงานในส่วนของตน และสนับสนุนการตัดสินใจของทีม

มีความอดทน เสียสละ ช่วยเหลือและให้เกียรติซึ่งกันและกัน

ให้ความร่วมมือ เข้าร่วมในทีมด้วยความเต็มใจ ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ และแบ่งปันข้อมุลที่เกี่ยวข้องและมีประโยชน์ต่อกัน

รับผิดชอบความผิดพลาดของตนเอง โดยไม่โยนความผิดให้ผู้อื่น

ใช้วาจาดีในการทำงานร่วมกัน

สนับสนุนการทำงานของผู้อื่น เพื่อสามารถทำงานให้คล่องตัวมากขึ้น

ส่งเสริมความร่วมมือกันในการทำงาน และเต็มใจที่จะเรียนรู้จากผู้อื่น รวมทั้งผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อร่วมงานด้วยการสอบถามความคิดเห็น เพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจในการทำงาน

ให้ความสำคัญและเห็นคุณค่าในความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีในฐานะสมาชิกของกลุ่มเพื่อสร้างผลงานร่วมกัน

ใช้วาจาดี มีความอดทน อดกลั้น และสามารถควบคุมอารมณ์ เพื่อการประสานงานและทำงานร่วมกันด้วยความราบรืน และมีประสิทธิภาพ

สามารถยอมรับข้อติชม คำวิจารณ์ ข้อมูลต่างๆและข้อเสนอแนะ เพื่อสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถให้คำปรึกษาและแนะนำแก่เพื่อนร่วมงานได้

มีความยืดหยุ่น สามารถทำงานร่วมกับบุคคลที่มีคุณลักษณะพฤติกรรมที่แตกต่างกันได้ดี

รู้บทบาทของตนเองในการทำงาน และสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับบทบาทที่มี และปรับเปลี่ยนให้เข้ากับบทบาทผู้อื่นได้

ลดช่องว่างและความขัดแย้งในการประสานงานด้วยการคิดหารูปแบบการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของทีม เพื่อนำมาหาแนวทางแก้ไข ปรับปรุง และป้องกันปัญหาภายในเวลาที่เหมาะสม รวมถึงให้คำแนะนำ ปรับทัศนคดีและจูงใจให้สมาชิกในทีมมีส่วนร่วมในการทำงาน

สามารถไกล่เกลี่ยปัญหาหรือความขัดแย้งภายในทีมอย่างเป็นธรรม โดยไม่หนีปัญหา แต่พยายามแก้ปัญหาที่เกิดให้ได้

ยกย่องความสามารถของสมาชิกในทีม และสิ่งที่ผู้ร่วมทีมทำให้แก่ทีม

หลักเกณฑ์ ต่ำกว่าระดับพื้นฐาน ระดับพื้นฐาน ระดับมาตรฐานองค์กร ระดับสูงกว่ามาตรฐานองค์กร
ระดับของการแสดงพฤติกรรมตามที่ระบุ มีพฤติกรรมการทำงาน ต่ำกว่าที่ระบุในระดับพื้นฐาน มีพฤติกรรมการทำงานตามที่ระบุใน ระดับพื้นฐาน มีพฤติกรรมการทำงาน ตามที่ระบุใน ระดับพื้นฐาน และ ระดับมาตรฐานองค์กร มีพฤติกรรมการทำงาน ตามที่ระบุใน ระดับพื้นฐาน และ ระดับมาตรฐานองค์กร และ ระดับสูงกว่ามาตรฐานองค์กร
ประเมินโดยการให้คะแนนตามความถี่ของการแสดงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงตามช่วงคะแนนที่กำหนดจากน้อยไปหามาก (คะแนนเต็ม 10) 0 - 4 >4 - 6 >6 - 8 > 8 - 10
สัดส่วนตาม% (100%) 0 - 40% >40% - 60% >60% - 80% >80% - 100%
Core Competencies : มีระเบียบวินัย รวม 10 คะแนน คิดเป็น 33.34% จากคะแนนรวม
Core Competencies : ใฝ่เรียนรู้ รวม 10 คะแนน คิดเป็น 33.33% จากคะแนนรวม
CCore Competencies : การทำงานเป็นทีม รวม 10 คะแนน คิดเป็น 33.33% จากคะแนนรวม
คะแนนรวม Core Competencies 30 คะแนน คิดเป็น 100%