ชื่อ นายสุรชา ตั๊นสถาพรชัย

วุฒิการศึกษา

2558 ปริญญาโทบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2530 ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรม

Director Accreditation Program(DAP) รุ่นที่ 69 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน

2530-2558 บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่ง

- รองกรรมการผจู้ดัการ บมจ. ไทยโพลีคอนส์ - คณะกรรมการ บมจ. ไทยโพลีคอนส์

- คณะกรรมการบริหาร บมจ. ไทยโพลีคอนส์ - คณะกรรมการบริหาร บจก. ทีพีซี แอสเสท

- คณะกรรมการบริหาร บมจ. ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง - ผู้อำนวยการโครงการ บมจ. ไทยโพลีคอนส์